وبلاگ

گل حفاری:

گل حفاری شامل ترکیبی از رس و آب بوده که کاربرد اصلی آن انتقال مواد به سطح می باشد. در کنار این، از مهمترین مصارف دیگر آن شامل روان کردن و خنک کردن مته حفاری می باشد.

https://www.instagram.com/haffaran_co/

https://www.linkedin.com/in/haffaran-khavarmianeh-2bba5416b/

فارسی